Yükleniyor ...
Altın Anahtar LYS Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı

Altın Anahtar LYS Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı

Facebook Twitter
: 9786059990066
36,00 TL 
  27,00 TL
9,00 TL (%25)
%25
Bu ürün sepetinizde var

Stokta yok

9, 10,11 ve 12. sınıflar Türk edebiyatı ders kitaplarındaki tüm sınıflandırmaları, yazarları ve eserleri kapsar.
MEB 4 Yıllık Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı (sarı) kitabımızın Türk Edebiyatı bölümünün ayrı basımıdır.
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve Türk Edebiyatı'nın en kapsamlı ele alındığı kitaptır.
Başka kaynağa ihtiyaç bırakmaz.

EDEBİYAT

GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT
Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri 16
Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi 16
Dilin İnsan-Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi 16
Test 1 17

METİN TÜRLERİ
Metin 22
Metinlerin Sınıflandırılması 22
Metin Türleri Tablosu 23
Yazılı Anlatım Türleri 24
Edebî (Sanatsal) Metin 24
Sanatsal / Kurmaca Metinler
(Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler) 24
Olaya Bağlı Metinler ve Zihniyet 25
Olaya Bağlı Metinlerde Yapı 25
Olay Örgüsü 25
Kişiler (Tip, Karakter) 25
Mekân 25
Zaman 25
Olaya Bağlı Metinlerde Tema 25
Olaya Bağlı Metinlerde Dil ve Anlatım 25
Bakış Açısı (Anlatıcı) 25
Olaya Bağlı Metinler ve Gelenek 27
Olaya Bağlı Metinler ve Yazar 27
Anlatmaya Bağlı Metinler 27
Fabl 27
Masal 27
Hikâye 28
Roman 29
Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro) 29
Tiyatro Terimleri 30
Tiyatro Çeşitleri 30
Trajedi 30
Komedi 30
Dram 31
Çağdaş Tiyatro (Absürt Tiyatro, Epik Tiyatro) 31
Öğretici Metinler 32
Öğretici Metinler ve Zihniyet 32
Öğretici Metinlerde Yapı 32
Öğretici Metinlerde Ana Düşünce 32
Öğretici Metinlerde Dil ve Anlatım 32
Öğretici Metinler ve Gelenek 32
Öğretici Metinlerde Anlam 33
Öğretici Metinler ve Yazar 33
Öğretici Metinler ve Yorum 33
Mektup (Özel Mektup, İş Mektubu, Dilekçe) 33
Günlük (Günce) 34
Anı (Hatıra) 34
Biyografi – Otobiyografi 35
Gezi Yazısı (Seyahatname) 35
Söyleşi (Sohbet) 36
Haber Yazıları 36
Fıkra (Köşe Yazısı) 36
Deneme 36
Makale 37
Eleştiri (Tenkit) 37
Röportaj 38
Bilimsel Yazılar 38
Tarihî Yazılar 39
Felsefi Yazılar 39
Sözlü AnlatımTürleri 39
Sunum 39
Tartışma 39
Panel 40
Forum 40
Mülakat (Görüşme) 41
Nutuk (Hitabet/Söylev) 41
Konferans 41
Açık Oturum 42
Sempozyum (Bilgi Şöleni) 42
Münazara 42
Test 2 43
Test 3 47
Test 4 51


SÖZ SANATLARI
Benzetme (Teşbih) 56
İstiare (Eğretileme) 57
Teşhis (Kişileştirme) 59
İntak (Konuşturma) 60
Kinaye (Değinmece) 60
Tevriye 61
Tariz (Taşlama/Dokundurma) 61
Tezat (Karşıtlık) 62
Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama) 62
Tecahülüarif (Bilmezlikten Gelme) 62
İstifham 63
Mübalağa (Abartma) 63
Cinas 63
Aliterasyon ve Asonans 64
Seci 64
Nida (Seslenme) 64
Tekrir 64
Tenasüp (Uygunluk) 65
Telmih (Anıştırma) 65
Leffüneşir 65
Terdid (Beklenmezlik) 66
İrsalimesel 66
Akis (Yansıtma) 66
Rücu 67
Mecazımürsel (Ad Aktarması) 67
Uygulama 68
Test 5 70
Test 6 73

COŞKU ve HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
Şiir ve Zihniyet 78
Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim) 79
Ölçü (Vezin) 79
Serbest Müstezat ve Serbest Şiir 79
Uyak (Kafiye) ve Redif 80
Uygulama 80
Uyak Düzenleri (Kafiye Örgüsü) 83
Aliterasyon ve Asonans 83
Tekrir 83
Test 7 84
Şiir Dili 89
İmge 89
Şiir Türleri (Lirik, Epik, Didaktik, Pastoral, Dramatik, Satirik) 90
Test 8 92
Şiirde Yapı (Dize, Nazım Birimi, Nazım Şekli) 96
Nazım Şekilleri ve Türleri 96
Halk Şiiri Nazım Şekilleri ve Türleri 96
Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Şekilleri 96
Koşma 96
Semai 97
Varsağı 97
Destan 97
Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Türleri (Güzelleme, Taşlama, Koçaklama, Ağıt) 98
Anonim Halk Şiiri Nazım Şekilleri 99
Türkü 99
Mâni (Tam, Kesik, Cinaslı, Artık Mâni, Deyiş) 99
Ninni 100
Dinî -Tasavvufi Halk Şiiri Nazım Türleri
(İlahi, Nutuk, Nefes, Deme, Devriye, Şathiye) 100
Divan Şiiri Nazım Şekilleri 101
Gazel 101
Müstezat 101
Kaside 102
Mesnevi 103
Kıt’a 103
Terkib-i Bent 103
Terci-i Bent 103
Rubai 103
Tuyuğ 103
Şarkı 104
Murabba 104
Muhammes 104
Tardiye 104
Tahmis 104
Taştir 105
Müseddes 105
Divan Şiiri Nazım Türleri
(Tevhit, Münacat, Naat, Methiye,
Fahriye, Hicviye, Mersiye) 105
Batıdan Alınan Nazım Şekilleri
(Sone, Terza-rima, Triyole) 105
Manzum Hikâye 106
Mensur Şiir 107
Test 9 108
Şiirde Tema 112
Şiirde Gerçeklik ve Anlam 112
Şiir ve Gelenek
(Destan Geleneği, Halk Şiiri Geleneği,
Divan Şiiri Geleneği, Serbest Şiir Geleneği) 113
Şiir ve Yorum 114
Metin ve Şair 115
Manzume ve Şiir 115
Test 10 116
Test 11 120

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
Tarih İçinde Türk Edebiyatı 124
Edebiyat – Tarih İlişkisi, Edebiyat, Edebî Eserler 124
Tarih, Edebiyat Tarihi, Uygarlık Tarihi 124
Türk Edebiyatının Dönemlere
Ayrılmasındaki Ölçütler 125
Test 12 126
DESTAN DÖNEMİ - İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ve İLK İSLAMİ ÜRÜNLER 129
Destan Dönemi - Mitler 130
Türk – Yunan – İran – Çin Mitolojik Unsurları 130
Sözlü Türk Edebiyatı 130
Koşuk, Sagu, Sav, Destan 131
Dünya Edebiyatında Destanlar 132
Türk Destanları 132
Yazılı Türk Edebiyatı
(Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) 137
İlk İslami Ürünler (Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t Türk,
Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet) 138
Dede Korkut Hikâyeleri 139
Uygulama 140
Test 13 142
Test 14 146

İSLAMİYET SONRASI TÜRK EDEBİYATI 149

Halk Edebiyatı 150
Anonim Halk Edebiyatı 150
Anonim Halk Edebiyatında Nesir
(Halk Hikâyeleri, Efsane, Masal, 150
Bilmece, Fıkra) 151
Geleneksel (Seyirlik) Türk Halk Tiyatrosu
(Karagöz, Orta Oyunu, 151
Meddah) 152
Âşık Tarzı Halk Edebiyatı 152
Âşık Tarzı Halk Edebiyatının Önemli Sanatçıları 152
Köroğlu, Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa 152
Âşık Ömer, Gevheri 153
Ercişli Emrah, Erzurumlu Emrah, Dertli 153
Dadaloğlu, Bayburtlu Zihni, Seyranî, Sümmanî 153
Dinî - Tasavvufi Halk Edebiyatı (Tekke Edebiyatı) 154
Yunus Emre, Âşık Paşa, Hacı Bektaş Veli 155
Hacı Bayram Veli 155
Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal 155
Hatayi, Ruhsatî 155
Uygulama 156
Test 15 157
Test 16 161

Divan Edebiyatı 164
Divan Şiiri 164
Divan Şiirinde Akımlar 164
Hoca Dehhani, Mevlâna, Ahmedi, Kadı Burhaneddin, 165
Nesimi, Gülşehri 166
Ahmed-i Dâ’î, Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati, Süleyman Çelebi, Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, 166 166
Bağdatlı Ruhi, Fuzuli, Baki, Nef’i, Nabi, 167
Azmizade Haleti, Nedim, Şeyh Galip 168

Divan Nesri (Sade Nesir, Orta Nesir,
Süslü Nesir) 168
Sinan Paşa, 168
Mercimek Ahmet, Âşık Paşazade, 169
Seydi Ali Reis, Piri Reis 169
Kâtip Çelebi, Evliya Çelebi, Naima 169
Divan Edebiyatında Bazı Terimler 169
Uygulama 172
Test 17 174
Test 18 178


BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 181
Türk Edebiyatında “İlk”ler 182
Tanzimat Dönemi Edebiyatı 184
Yenileşme Dönemi 184
Modernliğin Öncüleri 184
İlk Gazeteler 185
Öğretici Metinler 185
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) 186
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler 186
I. Topluluk 187
Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal 187
Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa 188
Şemsettin Sami, Direktör Ali Bey, 188
Ali Suavi, Mehmet Murat, Ebüzziya Tevfik, 189
II. Topluluk 189
Abdülhak Hamit Tarhan, 189
Sami Paşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem, 190
Muallim Naci, Nabizade Nazım 190
Uygulama 192
Test 19 195
Test 20 199
Servet-i Fünun Edebiyatı
(Edebiyat-ı Cedide) 202
Öğretici Metinler 202
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) 202
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler 203
Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin 203
Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın, M. Rauf
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Süleyman Nazif 204 204
Fecr-i Âti 205
Ahmet Haşim, Emin Bülent, Tahsin Nahit 205
Dönemin Bağımsız Sanatçıları
(Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar) 206
Uygulama 207
Test 21 209
Test 22 213


Millî Edebiyat 216
Düşünce Akımları (Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) 216
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Genel Özellikleri 216
Öğretici Metinler 217
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) 217
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler 218
Millî Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı 218
Ömer Seyfettin 219
Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp 219
Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Fuat Köprülü 219
Yusuf Akçura, İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, 220
Musahipzade Celâl, Halide Nusret Zorlutuna, 220
Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mithat Cemal Kuntay, 220
Ebubekir Hâzım Tepeyran 220
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 221
Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay 221
Reşat Nuri Güntekin 222
Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz 222
Beş Hececiler 222
Halit Fahri Ozansoy 223
Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç 223
Orhan Seyfi Orhon 224
Faruk Nafiz Çamlıbel 224
Millî Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar (Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı) 224
Uygulama 227
Test 23 229
Test 24 233
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 236
Cumhuriyet Döneminde Dergiler 236
Öğretici Metinler 239
Nurullah Ataç, İsmail Habip Sevük, 239
Suut Kemal Yetkin, Cemil Meriç 239
Sabahattin Eyuboğlu, Mehmet Kaplan, 240
Çetin Altan, Nuri Pakdil, Fethi Naci 240
Doğan Hızlan, Vedat Günyol, Adnan Benk 241
Memet Fuat, Mehmet H. Doğan 241
Nihad Sâmi Banarlı, Asım Bezirci, Emin Özdemir 242
Adnan Binyazar, Feridun Andaç 242
Beşir Ayvazoğlu, İskender Pala, Şevket Rado 243
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) 244
Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir 245
Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar 244
Ahmet Muhip Dıranas, Asaf Hâlet Çelebi 245
Cahit Sıtkı Tarancı 245
Yedi Meşaleciler 245
Ziya Osman Saba, Kenan Hulusi Koray 246
Sabri Esat Siyavuşgil, Vasfi Mahir Kocatürk 246
Yaşar Nabi Nayır 246
Muhammer Lütfi Bahşi, Cevdet Kudret Solok 247
Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir 247
Nâzım Hikmet, Ercümend Behzad Lav 248
İlhami Bekir Tez 248
Millî Edebiyat Zevkini Sürdüren Şiir 248
Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay 249
Kemalettin Kamu, Behçet Kemal Çağlar 249
Ömer Bedrettin Uşaklı, Zeki Ömer Defne 250
Arif Nihat Asya, Bedri Rahmi Eyüboğlu 250
Necmettin Halil Onan, Şükûfe Nihal Başar 250
İbrahim Alâettin Gövsa, Hüseyin Nihal Atsız 251
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu 251
Hisarcılar 251
İlhan Geçer, Bekir Sıtkı Erdoğan 252
Yavuz Bülent Bakiler, Mehmet Çınarlı 252
Munis Faik Ozansoy, Gültekin Samanoğlu 252
Nüzhet Erman, Feyzi Halıcı 252
Mustafa Necati Karaer, Coşkun Ertepınar 253
Bahaettin Karakoç, Nevzat Yalçın 253
Garip Hareketi (I. Yeni) 253
Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday 254
Oktay Rifat Horozcu 255
Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana
Çıkaranlar 255
Rıfat Ilgaz, A. Kadir, Cahit Irgat, Arif Damar 256
Hasan İzzettin Dinamo 256
Ömer Faruk Toprak, Enver Gökçe 257
Mehmed Kemal, Şükran Kurdakul 257
Ceyhun Atuf Kansu 257
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir 258
Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca 258
Cahit Külebi, Sabahattin Kudret Aksal 259
Özdemir Asaf 260
Salâh Birsel 260
Hilmi Yavuz, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt 260
Maviciler 261
Attilâ İlhan, Ahmet Oktay 261
İkinci Yeni Şiiri 262
Cemal Süreya, İlhan Berk 263
Edip Cansever, Ece Ayhan 263
Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer 264
Kemal Özer, Metin Eloğlu, Gülten Akın 265
İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri 266
Ataol Behramoğlu, İsmet Özel 266
Süreyya Berfe, Özkan Mert 267
Refik Durbaş, Nihat Behram 267
Metin Demirtaş, Hasan Hüseyin, Ahmed Arif 268
Sennur Sezer, Egemen Berköz, Ergin Günçe 268
Eray Canberk, Ahmet Telli, Veysel Çolak 269
1980 Sonrası Şiiri 269
Haydar Ergülen, Tuğrul Tanyol, Ahmet Güntan 270
Enver Ercan, Seyhan Erözçelik, Şavkar Altınel 271
Yaşar Miraç, Adnan Özer, Hüseyin Ferhad 271
Murathan Mungan, Hüseyin Atlansoy 272
İhsan Deniz, Lâle Müldür 272
Osman Konuk, Vural Bahadır Bayrıl, Sefa Kaplan 273
Ahmet Erhan, Şükrü Erbaş 273
Akif Kurtuluş, Nevzat Çelik, Metin Cengiz 274
küçük İskender, Sunay Akın 274
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri 275
Âşık Veysel, Abdurrahim Karakoç 275
Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Şeref Taşlıova 275
Âşık Murat Çobanoğlu 275
Âşık Ali İzzet Özkan 276
Âşık Maksut Feryadi (Maksut Koca), Ozan Ârif 276
Âşık Sefai, Neşet Ertaş, Âşık Feymani 276
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler 277
Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler 277
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler 277
Toplumcu Gerçekçi Eserler 277
Sadri Ertem 277
Sabahattin Ali, Suat Derviş 278
Kemal Tahir, Orhan Kemal 278
Aziz Nesin, Vedat Türkali 279
Yaşar Kemal, Necati Cumalı 280
Muzaffer İzgü, Samim Kocagöz 281
Kemal Bilbaşar, Mahmut Makal 281
Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Dursun Akçam 282
Abbas Sayar, Mehmet Başaran 283
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler 283
Peyami Safa 283
Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra 284
Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu 284
Modernizmi Esas Alan Eserler 285
1950 Kuşağı Öykücüleri 285
Modernizm ve Postmodernizm 285
Sait Faik Abasıyanık 286
Peride Celal 287
Yusuf Atılgan, Vüs’at O. Bener, Erhan Bener 287
Sevim Burak, Ferit Edgü, Nezihe Meriç 288
Orhan Duru, Tarık Dursun K. 288
Adnan Özyalçıner, Leyla Erbil, Erdal Öz 289
Demir Özlü, Tahsin Yücel 289
Onat Kutlar, Oğuz Atay 290
Adalet Ağaoğlu, Bilge Karasu 290
Rasim Özdenören, Necati Tosuner, Pınar Kür 291
Nazlı Eray, İnci Aral 291
Ahmet Altan, Nedim Gürsel 292
Orhan Pamuk, Tezer Özlü 292
Buket Uzuner, Ayşe Kulin, Ayla Kutlu 293
Latife Tekin, Metin Kaçan 293
Hasan Ali Toptaş, Nazan Bekiroğlu 294
İhsan Oktay Anar, Ahmet Ümit, Elif Şafak 294
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler 295
Haldun Taner, A. Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer 295
Güngör Dilmen, Dinçer Sümer, Refik Erduran 296
Turgut Özakman 296
Orhan Asena, Cevat Fehmi Başkut, Yahya Akengin 297
Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Şair ve Yazarlar 297
Memduh Şevket Esendal, Halikarnas Balıkçısı 297
Mustafa Necati Sepetçioğlu, Mehmet Seyda 298
Tomris Uyar, Füruzan 298
Zeyyat Selimoğlu, Oktay Akbal, Sedat Umran 299
Alev Alatlı, Selim İleri 299
Bahaeddin Özkişi 300
Ümit Yaşar Oğuzcan, Talat Sait Halman 300
Bekir Yıldız 300
Selçuk Baran, Sevgi Soysal, Afet Ilgaz 301
Osman Şahin, Emine Işınsu, Burhan Günel 301
Erendiz Atasü, Feyza Hepçilingirler 302
Mehmet Eroğlu, Hulki Aktunç, Cemil Kavukçu 302
Metin Altıok, Ebubekir Eroğlu, Enis Batur 303
Güven Turan, Orhan Murat Arıburnu 303
Samet Ağaoğlu 303
Orhan Hançerlioğlu, Salim Şengil 304
Şemsettin Ünlü, Özcan Karabulut 304
Sadık Yalsızuçanlar, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu 304
Ayfer Tunç, Nahid Sırrı Örik, Faik Baysal 305
Can Yücel, Özdemir İnce 305
Hüsrev Hatemi, Arif Ay 306
A. Vahap Akbaş, Cahit Koytak, Salih Zeki Aktay 306
Ali Mümtaz Arolat, Mustafa Seyit Sutüven 307
Tarık Günersel, Melis Gürpınar, Nursel Duruel 307
Sevinç Çokum 307
Dilaver Cebeci, Ali Akbaş 308
Nurullah Genç, Birhan Keskin 308
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Bazı
Önemli Sanatçılar ve Eserleri 309 Uygulama 315
Test 25 319
Test 26 323
Test 27 326
Test 28 330
Test 29 334
Test 30 338


Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı
Osman Türkay, Özker Yaşın, Şehriyar 342
Bahtiyar Vahapzade, İsmail Gaspıralı 342
Cengiz Dağcı 342
Ayaz İshaki, Abdülhamit Süleymanoğlu Çolpan 343
Ata Atacanoğlu, Cengiz Aytmatov 343
Ziya Samedi, Mehmet Yaşın 343
Test 31 344BATI EDEBİYATI ve EDEBİYAT AKIMLARI

EDEBİYAT AKIMLARI
Hümanizm, Klasisizm, Romantizm 348
Realizm, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizm 349
Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm 350
Dadaizm, Sürrealizm 350
Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk), Sezgicilik 351

BATI EDEBİYATI
Eski Yunan Edebiyatı 351
Homeros, Hesiodos, Sappho, Aisopos 351
Herodotos, Aiskhylos, Sophokles, Euripides 352
Aristophanes 352
Latin Edebiyatı 352
İtalyan Edebiyatı 352
Dante, Petrarca, Boccacio, Ariosta 352
Tasso 353
İspanyol Edebiyatı 353
Cervantes 353
Fransız Edebiyatı 353
Montaigne, Corneılle, La Fontaine, Racine 353
Moliere, La Bruyere, Boilleau 353
Voltaire, J. J. Rouesseau, Lamartine, Victor Hugo 354
Aleksandre Dumas Pere, Honore de Balzac 354
Stendhal, Gustave Flaubert, Emile Zola 354
Alphonse Daudet 354
Guy de Maupassant, Charles Baudelaire 355
Arthur Rimbaud, Albert Camus, Jean Paul Sartre 355
İngiliz Edebiyatı 355
William Shakespeare, Francis Bacon, Daniel Defoe 355
Jonathan Swift, Charles Dickens, Bernard Shaw 355
Alman Edebiyatı 356
Goethe, Schiller, Heinrich Böll 356
Rus Edebiyatı 356
Puşkin, Turgenyev, Gogol, Dostoyevski 356
Tolstoy, Çehov 356
Amerikan Edebiyatı 357
Edgar Allan Poe, Herman Melwille, Mark Twain 357
Ernest Hemingway, John Steinbeck 357
Dünya Edebiyatında Bazı Önemli Sanatçılar
ve Eserleri 357
Uygulama 360
Test 32 362
Test 33 366
Türk ve Dünya Edebiyatından Eser Özetleri 369
Bulmaca 373
ON ALTIN SORU (EDEBiYAT) 374

MEB Yüz Temel Eser Listesi 378

Ürün Özellikleri
Yayınevi:

Altın Anahtar Yayınları

Ürün Kodu:9786059990066
Sayfa Sayısı:384 sayfa
Yazar:Ebru Kış - Ali Selçuk
Boyut:19.5 x 27.5 cm
Basım Yılı:Eylül 2014
Kağıt Cinsi:1. Hamur kağıt
Kapak/Ambalaj:Karton Kapak

Gönderi bulunamadı

 

Aşağıdaki boşluğa resimde gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz.

Doğrula

Kredi Kartı ile Ödeme
Visa / MasterCard ile
Anlaşmalı Kredi Kartları ile Ödeme/Taksit Seçenekleri

Aşağıdaki boşluğa resimde gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz.

Doğrula

Aşağıdaki boşluğa resimde gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz.

Doğrula

Ürün İade işlemlerinizi aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

Ürünün adresinize teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde Müşteri Hizmetlerine başvuruda bulunarak iade sürecinizi başlatabilirsiniz.

Ürünü iade etmek için, orijinal kutusuyla ve faturasıyla birlikte anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile Erdoğan Kitap Dağ.Paz.ve Tic.Ltd.Şti'ye göndermelisiniz.

İadenizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için İade ve Değişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ürün Etiketleri

%20
Altın Anahtar Yayınları -  Diksiyon ve Hitabet - Ali Selçuk17,50 TL   14,00 TL
%30
Altın Anahtar 9 10 11 12.Sınıf LYS Türk Edebiyatı Soru Hazinesi39,50 TL   27,65 TL
%30
Altın Anahtar 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Hazinesi31,50 TL   22,05 TL
%25
Altın Anahtar YGS 300 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Ban..12,50 TL   9,38 TL
%25
Altın Anahtar YGS 300 Dil Bilgisi Soru Bankası12,50 TL   9,38 TL
%25
Altın Anahtar 300 Paragraf Sorusu12,50 TL   9,38 TL