Yükleniyor ...
%20
Themis Anayasa Hukuku - İdare Hukuku / Zehra Odyakmaz, İsmail E..

Themis Anayasa Hukuku - İdare Hukuku / Zehra Odyakmaz, İsmail Ercan / On İki Levha Yayıncılık

Facebook Twitter
: 9786051522470
29,50 TL 
  23,60 TL
5,90 TL (%20)
%20

Bu ürünü kredi kartı, banka havalesi ve kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz. 50,00TL ve üzeri siparişlerinizde Kargo Ücretsiz.

Kapıda ödemeli siparişlerde sipariş tutarı gözetilmeksizin +5,00 TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir.

Bu ürün sepetinizde var
Miktar:

İçindekiler
Birinci Kısım
İdare Hukuku(Genel Esaslar)
Birinci Bölüm
İdare Hukukuna Giriş
I. Genel Olarak İdare
II. İdare Hukukunun Alanı
III. İdari Nitelikli Faaliyetler İçin Ayrı Bir İdari Yargılama Düzeni Gerekli Midir?
IV. Kamu İdareleri ve İdari Faaliyet
V. Türkiye İdaresinin Görevleri

İkinci Bölüm
Anayasa ve İdare
I. Hukuk Devleti İlkesi
II. Laiklik İlkesi
III. Merkezden ve Yerinden Yönetim İlkeleri
IV. Kamu Tüzel Kişiliği
V. İdarenin Bütünlüğü İlkesi
VI. İdareye ve İdare Hukukuna İlişkin Tüm Anayasal Hükümler

Üçüncü Bölüm
Hukuk Kaynakları ve İdare
I. Kanun
II. Kanun Hükmünde Kararname
III. Tüzük
IV. Yönetmelik
V. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri
VI. Hukukun Genel İlkeleri
VII. Yargısal İçtihatlar
VIII. Öğreti (Doktrin)
IX. Örf ve Adet (Gelenek) Hukuku

Dördüncü Bölüm
İdari İşlemler
I. Giriş
II. İdari İşlemlerin Genel Özellikleri
III. İdari İşlemlerin Türleri
IV. İdari İşlemin Ögeleri
V. İdari İşlemlerdeki Sakatlıklara Uygulanacak Yaptırımlar
VI. İdari İşlemlerin Sona Ermesi

Beşinci Bölüm
İdarenin Sözleşmeleri
I. İdari Sözleşmeler
II. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)

Altıncı Bölüm
İdarenin Yetkileri
I. Örgütlenme Yetkisi
II. Re'sen İcra Yetkisi
III. İdarenin Mal Edinme Yetkisi
IV. İmar Yetkisi ve Yapılaşma

Yedinci Bölüm
Kolluk Faaliyetleri
I. Genel Olarak
II. Kamu Düzeni Kavramı
III. Kolluk Türleri
IV. Kolluk Makamları ve Personeli
V. Askeri Birliklerden Yardım İsteme
VI. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi: Olağanüstü Yönetim Usulleri

Sekizinci Bölüm
Kamu Hizmeti
I. Genel Olarak
II. Kamu Hizmetinin İlkeleri
III. Kamu Hizmetinin Türleri
IV. Kamu Hizmetinin Görülme Usulleri
V. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri
VI. Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri
VII. Yap-İşlet Sözleşmeleri

Dokuzuncu Bölüm
İdarenin Mali Sorumluluğu
VIII. Genel Olarak
IX. Anayasal Çerçeve
X. Sorumluluk Nedenleri
XI. İdari Sorumluluğun Koşulları
XII. İdarenin Sorumluluğunu Kaldıran Ya Da Azaltan Nedenler
XIII. İdarenin Usul Dışı Fiilleri ( Fiili Yol ) (İdarenin Haksız Fiilleri)

Onuncu Bölüm
Kamu Görevlileri (Devlet Memurları)
I. Genel Olarak
II. Devlet Memurluğunun Temel İlke ve Kuralları
III. Memurların Sınıflandırılması
IV. Memurluğa Giriş
V. İstisnai Memurluk
VI. Göreve Başlama
VII. Kurumlar Arası Geçici Süreli Görevlendirme
VIII. Vekalet Görevi
IX. Memurların Hukuksal Rejimleri
X. Memurların Hakları
XI. Kamu Görevlileri Ve Etik
XII. Memurların İlerlemesi
XIII. Memurların Değerlendirilmesi
XIV. Disiplin Suç Ve Cezaları
XV. Memur Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar
XVI. Memurluğun Sona Ermesi
XVII. Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

ikinci kısım
İdare Hukuku(İdari Teşkilat)
Birinci Bölüm
Merkezi İdare
I. Cumhurbaşkanlığı
II. Bakanlar Kurulu
III. Başbakan ve Başbakanlık
IV. Bakan ve Yetkileri
V. Bakanlık Teşkilatı
VI. Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluş
VII. Bakanlıklar İle Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları

İkinci Bölüm
Merkeze Yardımcı Kuruluşlar
I. Danıştay
II. Sayıştay
III. Milli Güvenlik Kurulu

Üçüncü Bölüm
Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı
I. Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları
II. İl (Genel) İdaresi
III. İlçe İdaresi
IV. Bucak İdaresi
V. Bölgesel Örgütler

Dördüncü Bölüm
Yerinden Yönetimler (Mahalli İdareler)
I. İl Özel İdaresi
II. Belediyeler
III. Büyükşehir Belediyeleri
IV. Mahalle Yönetimi
V. Köy İdareleri
VI. Yerel Yönetim Kuruluşları Arasındaki İşbirliği (Mahalli İdare Birlikleri)

Beşinci Bölüm
Hizmetsel Örgütler (Kamu Kurumları)
I. Ortak Özellikleri
II. Türleri
Altıncı Bölüm
Diğer İdari Örgütler
I. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
II. Bölgesel Kamu Kurumları
III. Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler) (Üst Kurullar)

Üçüncü Kısım
İdare Hukuku (Özel Mevzuat)
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
I. Amaç ve Kapsam
II. Dilekçe hakkı
III. Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar
IV. İncelenemeyecek Dilekçeler
V. Dilekçenin İncelenmesi ve Sonucun Bildirilmesi
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
I. Amaç
II. Mal Bildiriminde Bulunacaklar
III. Hediye
IV. Haksız Mal Edinme
V. Mal Bildirimlerinin Konusu, Zamanı ve Yenilenmesi
VI. Bildirimlerin Verileceği Merciler
VII. Bildirimlerin Gizliliği
VIII. Ceza Hükümleri
IX. Soruşturma
X. Suçun İhbarı
XI. Soruşturma Usulü
XII. Bilgi Verme Zorunluluğu
XIII. Asker Kişilerin Soruşturması
XIV. Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
I. Amaç ve Kapsam
II. Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
III. Bilgi Edinme Başvurusu
IV. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri
V. Başvuruların Cevaplandırılması ve Başvurunun Reddine İtiraz Usulü
VI. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
VII. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları
VIII. Ceza Hükümleri ve Diğer Hükümler
Kabahatler Kanunu
I. Amaç ve Kapsam
II. Tanım
III. Genel Kanun Niteliği
IV. Kanunilik İlkesi
V. Zaman Bakımından Uygulama
VI. Yer Bakımından Uygulama
VII. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
VIII. Sorumluluk
IX. Teşebbüs, İştirak ve İçtima
X. İdari Yaptırımlar, Yaptırım Türleri, Saklı Tutulan Hükümler
XI. Zamanaşımı
XII. Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
XIII. Başvurunun İncelenmesi
XIV. İtiraz Yolu
XV. Vazgeçme ve Kabul
XVI. Çeşitli Kabahatler
Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu
I. Tanım
II. Bağlılık
III. Konuş ve Kuruluş
IV. Jandarmanın Genel Olarak Görevleri (md.7)
V. Jandarmanın Görev ve Sorumluluk Alanı
VI. İlişkiler, Çalışma ve İşbirliği Esasları
VII. Personel, Kaynakları ve Uygulanacak Mevzuat
VIII. Jandarma Subay, Astsubay ve Uzman Jandarmanın Atanma ve Yer Değiştirme Esasları
IX. Bütçe
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
I. Amaç ve Kapsam
II. Özel Güvenlik İzni
III. Özel Güvenlik Komisyonu
IV. Özel Güvenlik Şirketleri
V. Özel Güvenlik Görevlileri
VI. Silah Bulundurma ve Taşıma Yetkisi
VII. Özel Güvenlik Eğitimi
VIII. Tazminat
IX. Yasaklar, Ceza Hükümleri ve İdari Para Cezası Gerektiren Durumlar
X. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
XI. Denetim
XII. Ceza Uygulaması
XIII. Yürürlükten Kaldırma
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
I. Amaç
II. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Görevleri
III. TFF Teşkilatı
IV. Tahkim Kurulu
V. Denetleme Kurulu
VI. Dış Denetim
VII. Genel Kurul Kararlarının İptali
Kamu Denetçiliği Kanunu
I. Amaç
II. Kapsam
III. Kamu Denetçiliği Kurumu
IV. Kamu Denetçiliği Kurumunun Görevleri
V. Kamu Başdenetçisinin Seçimi
VI. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru, Yapılacak İşlemler ve Dava Açma Süresi
VII. Başdenetçi ve Denetçiler Hakkında Ceza Soruşturması ve Kovuşturması
(Tanıtım Bülteninden)

Ürün Özellikleri
Yayınevi:

On İki Levha Yayıncılık

Ürün Kodu:9786051522470
Sayfa Sayısı:560 sayfa
Yazar:Zehra Odyakmaz - İsmail Ercan
Boyut:16.0x24.0 cm
Basım Yılı:Mayıs 2012
Kağıt Cinsi:1. Hamur kağıt
Kapak/Ambalaj:Ciltsiz
Kredi Kartı ile Ödeme
Visa / MasterCard ile
Anlaşmalı Kredi Kartları ile Ödeme/Taksit Seçenekleri

Aşağıdaki boşluğa resimde gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz.

Doğrula

Aşağıdaki boşluğa resimde gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz.

Doğrula

Ürün İade işlemlerinizi aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

Ürünün adresinize teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde Müşteri Hizmetlerine başvuruda bulunarak iade sürecinizi başlatabilirsiniz.

Ürünü iade etmek için, orijinal kutusuyla ve faturasıyla birlikte anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile Erdoğan Kitap Dağ.Paz.ve Tic.Ltd.Şti'ye göndermelisiniz.

İadenizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için İade ve Değişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.